Tillämpningar
Open Search & Language Switcher

Ett växande användningsområde för våra diameterklavar finns inom fiskerinäring och forskning i havsmiljö.

Ett exempel på internationell viltförvaltning och naturvård där Haglöf Sweden instrument används i Sydafrika. Vi tackar för att vi får använda bilden, courtesy of X Combrink Zululand Nile Crocodile Research Programme Ezemvelo KZN Wildlife & University of KwaZulu Natal South Africa

Kraven på hög slittålighet och noggrannhet för mätinstrument inom skogsindustrin gör att andra branscher sneglar på Haglöf Swedens produkter. Inom byggnadsindustri, linjetaxering och anläggning av parker, skidbackar och liknande kan många av våra produkter som utvecklats för mätarbete i skogen direkt appliceras och användas. Andra växande områden är fiskerinäring och för marint forskningsarbete.

Data samlas in för statistik om bl.a. antal, omkrets, längd, diameter och position. Den insamlade datan bearbetas och används i uppföljande eller undersökande syfte om tillgång, kvalitet och fångstplatser. Fördelarna är många om man använder elektroniska mätklavar - att slippa hantera papper och penna i havsmiljö, enkla gränssnitt och pålitliga minnen med insamlad fakta i säkert förvar. Även våra mekaniska klavar efterfrågas ofta för marina mätningar, och levereras då ofta med särskilt långa mätskalor och korta skänklar för bekvämare längdmätning av t ex upptagen fisk och sköldpaddor i tropikerna.

Fotokatalog 140 16 juni 11 304 redigerad 1Havssköldpaddor tillhör våra mest hotade djurarter, och forskning pågår om hur sköldpaddorna lever och förökar sig, med syfte att försöka rädda och bevara dessa magnifika djur. Storleken på olika individer mäts för att undersöka deras reproduktion. Minskad storlek hos äggläggande honor kan förutsäga en minskande population - men också i vissa fall att antalet sköldpaddor faktiskt ökar. Sköldpaddorna delas in i olika klasser som i sin tur kan påvisa populationers demografi. Vid mätningstillfället märks vanligtvis djuret och för att kunna följas under tid. Som vid alla vetenskapliga undersökningar är noggrannhet vid datainsamlingen av stor vikt, varför själva mätningarna och de verktyg som används måste vara så pålitliga som möjligt. För att minska antalet fel vid mätarbetet finns riktlinjer för hur mätningen ska utföras. Typiska felkällor vid längd- och breddmätningar är måttband som sträckts ut eller en diameterklave som glappar efter en tids användning - dock ska understrykas att en väl underhållen och kalibrerad diameterklave som regel håller mycket god noggrannhet. 

För mer fakta och dokument om marint mätarbete, se t ex:https://mtsg.files.wordpress.com/2010/07/18-techniques-for-measuring-sea-turtles.pdf http://www.ivis.org/advances/wyneken/6.pdf?LA=1

Bilden till vänster visar en annan användning för vår klassiska diameterklave Mantax Blue, där man på Elsbo Gård i Sverige mäter och klassifierar sin fårbesättning med hjälp av klaven. Tack för att vi får använda denna fina bild!

Andra användningsområden för Haglöf Swedens diameterklavar återfinns t ex inom off-shoreindustrin, där en specialbyggd dataklavemodell med anpassad mjukvaruapplikation levereras och används för att mäta och kontrollera slitage på kedjelänkar på oljeriggar. Dessa specialbyggda off-shoreklavar är extra tåligt konstruerade för att tåla det hårda klimatet och saltvattenmiljön. Kontakta oss om du vill veta mer!

Övriga områden inom viltvårdsforskning: Med hjälp av en Haglöf Sweden-klave och de speciella Gator Eyes laserpekare som kan fabriksbeställas och monteras på klavens skänklar kan mätningar göras från marknivå på fågelnästens storlek. På så sätt kan t ex örnars boplatser kategoriseras och katalogiseras från ett betryggande avstånd och utan att störa boets invånare. Andra användningar för Gator Eyes laserpekare är att från avstånd mäta storleken på kronor hos hjortar och älgar.