Tillämpningar
Open Search & Language Switcher

Vad man mest och oftast mäter inom skogsmätning, såväl för taxering som inom inventering och uppföljning, är trädens diameter.

 

Det finns en mängd orsaker till varför vi vill mäta träd, och inte bara rent ekonomiska, utan också för att kontrollera hur väl trädet växer och mår jämfört med andra träd i samma bestånd eller i andra skogar. Det allra vanligaste som mäts på träd är dess diameter. Normalt mäts diameter på medelstammen på en provyta. Diametern mäts i brösthöjd, dvs 1.3 meter ovan marknivå. Volym i ett träd eller bestånd räknas sedan ut med hjälp av en allometriska uträkningar och kvantitativa relationer mellan stammens diameter, trädets höjd och timmervolym.

Ett skogsbestånds medeldiameter (dgv), totalt eller per trädslag kan mätas med en talmeter/diametermåttband. Denna metod är vanlig utanför Europa även om fler och fler skogsproducerande länder går över till diameterklavar. Ett diametermåttband mäter trädets omkrets. Detta mått ska sedan delas med tre för att få fram ett diametermått. Måttbandet förutsätter att trädets form är rund, vilket också ofta är fallet med planterad skog. Måttbandet är litet och lätt att bära, något som är viktigt för många skogsinventerare som vandrar långa sträckor i otillgänglig skog.

Att mäta träds diameter med en klave är det snabbaste och effektivaste sättet. Ofta korsklavas träd och stammar, och kvadratroten ur produkten av dessa två diametrar används som det slutgiltiga måttet. Barktjocklek och konstitution varierar kraftigt mellan olika trädslag, allt från ett tunt, fint lager till flera centimeter tjock och svårgenomtränglig skorpa. Att mäta träddiameter ovan bark kan därför ge missvisande resultat, och barken har ofta inte har något större kommersiellt värde. Med en programmerbar dataklave som Haglöf Swedens DP II dataklave eller Digitech® Professional kan programmet ställas in för ett visst barkavdrag. För att mäta barken manuellt finns vår Barktax barkmätare som ett enkelt och snabbt hjälpmedel.

Eftersom en diameterklave är större än ett måttband och otympligare att bära har vi som tillverkare vinnlagt oss om att hålla våra klavar smidiga, lätta och enkla att bära med sig.

Vid en studie som vi själva har gjort framgår det att mätningar med diametermåttband alltid ger en överskattning av resultatet; att måttbandet ofta ger ett högre värde för diametermåttet än det verkliga måttet om trädets form är oregelbunden.

 

Diametermåttband jämfört med diameterklave
  a*a*b*b*pi Måttband Klave

Bild

Vinkel

a

b

Area

Omkrets

D

AMåttband

Area fel %

Medeldia

Aklave

Area Err%

1,2

0,0

20,0

18,0

1131,0

119,5

38,0

1135,7

0,4

 

38,0

1134,1

0,3

3,4

45,0

18,9

18,9

1131,0

119,5

38,0

1135,7

0,4

 

37,8

1124,7

-0,6

OvalPic1 4

En diameterklave består av två parallella armar eller skänklar. En skänkel är fast och den andra kan föras längs den graderade mätskalan. Klaven ska hållas rätvinkligt mot stammen med en skänkel på vardera sida av stammen vid mätning. Inget tryck ska användas vid applicering av skänklarna mot mätobjektet. Precisionen i diametermått kan ökas om stammen korsklavas, då ett medelvärde från två mått tagna i rät vinkel används. Med en digitaliserad/datoriserad mätklave kan förutom diametermåttet som mäts också en mängd annan information om varje enskild trädindivid, om beståndet och om hela skogsytan sparas och bearbetas som grund för vidare analyser.

Haglöf Sweden erbjuder många varianter och modeller av diameterklavar. Klavarna skiljer i längd, utförande, gradering på skalan och är kan vara manuella/mekaniska, digitala eller datoriserade.  Att mäta diameter och samtidigt samla in annan data om såväl det enskilda trädet som hela beståndet är naturligtvis det effektivaste sättet för att få koll på skogen! Med hjälp av anpassad mjukvara för våra dataklavar kan hela mätprocessen forma ett konstant och obrutet flöde av information och databearbetning.

Några fördelar med att arbeta med klavar från Haglöf Sweden®:

  • Du kan välja mellan marknadens största urval av diameterklavar
  • Klaven är anpassad för det arbete du ska utföra
  • Du kan dra fördel av vår fortlöpande produktutveckling som baseras på våra egna och våra användarens erfarenheter, synpunkter och idéer.
  • Fråga oss om anpassade mjukvarulösningar.
  • Tack vare att våra produkter utvecklas, tillverkas, lagerförs och skickas av oss själva från våra lokaler i norra Sverige får du hjälp snabbt om du behöver det.
  • Vi har en mängd användbara tillbehör som är anpassade för att öka effektiviteten i ditt arbete
  • Med de specialanpassade mjukvarorna och tillbehören ökar du användbarheten och värdet på din mätutrustning – du får ut mer av varje investerad krona
  • Haglöf Swedens produkter håller och kan ofta servas långt efter garantitiden är avslutad.
  • Upplev skillnaden mellan att arbeta med patenterade och pålitliga produkter som är testade och anpassade för hård användning i de miljöer som du befinner dig i.