Tillämpningar
Open Search & Language Switcher

Tillväxtborrar säljs över hela världen. Denna produkt är faktiskt Haglöf Swedens stora varumärkesbärare! Användningsområdena för tillväxtborrar är varierande och många, men - som namnet antyder - används borren framförallt för att kontrollera tillväxttakten i växande träd.

 

MiljoHoger 550x840

Haglöf Swedens tillväxtborrar används också för åldersbestämning av träd (och trä). Borrkärnan kan kontrolleras i laboratorium för att se till vilket ändamål just den trätypen passar. Föroreningar i luft och grundvatten under tid kan undersökas. Skador och insektsangrepp eller röta kan upptäckas och träd som är ihåliga eller angripna kan avlägsnas innan olyckan skett. Haglöfs har tillverkat tillväxtborrar sedan 1943, då under namnet Haglöfs Mekaniska. Vi har världens största sortiment och urval av borrar i många storlekar och modeller. Vi tillverkar också en mängd olika tillbehör och kringprodukter som används med eller kompletterar tillväxtborren.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Skogsuppskattning: "Skogsuppskattning (även dendrometri) är bestämningen av skogsmarkens arealförhållanden samt skogens stamvolym, tillväxt, virkeskvalitet m.m. hos både enskilda träd,bestånd och hela skogar. Skogsuppskattning utgör grunden för upprättande av en skogsbruksplan samt för skogsvärdering. Skogsuppskattning är ett särskilt ämne inom skogsvetenskapen samt inom den skogliga utbildningen."

Skogsuppskattning utförs för att faktabaserade beslut ska kunna fattas om skogsvårdsåtgärder, avverkning och annat. Marken klassificeras, och vid skogsuppskattning förekommer ofta olika ägoslag som skogsmark, inägomark, impediment och annan mark. Åldersbestämningen görs med en tillväxtborr. Medeldiametern (DGV) mäts oftast med en diameterklave och då på medelstammen i en provyta. Beståndets medelhöjd (HGV) mäts med t ex Vertex IV eller VL5. För att avgöra beståndets virkesvolym i m3sk kan t ex ECII-R användas. Om mätning görs inför en rotpostförsäljning totalstämplas beståndet för högre noggrannhet i resultaten.

Core550x840

Boniteten mäts baserat på ålder och övre höjd, eller utifrån hur marken och växtligheten ser ut och anges med ett sk ståndortsindex eller m3sk per hektar och år. Vidare vill man inom skogsuppskattning titta på huggningsklasser där olika stadier i skogens utveckling anges som t ex ungskog över brösthöjd, slutavverkningsmogen skog, lågproducerande skog osv. Genom att mäta in beståndet läggs dess areal i hektar till den övriga datan, samt målsättning med kartläggningen.

För fakta om Sveriges skogsbruk hänvisar vi till bl a : http://www.skogssverige.se/skog/fakta-om-skog