Tillämpningar
Open Search & Language Switcher

När inte tiden finns och kvalitetskraven inte kräver totalinventering, d.v.s. mätning av samtliga träd inom ett visst område, är provyteinventering en inventeringsmetod som korrekt och noggrant utförd ger mycket tillförlitliga resultat. Metoden bygger på att man låter ett urval representera hela det inventerade området.

DPDME

Vid objektiv provyteinventering läggs ytorna ut i beståndet med ett i förväg bestämt förband. Navigering till ytorna kan ske via GPS; genom känd startpunkt och Walktax trådmätare, eller genom stegning. Ju noggrannare man är desto mer objektivt blir resultatet. Alternativet, subjektiv provyteinventering, innebär att provytornas lokalisering godtyckligt väljs inom beståndet. Subjektiv inventering ger generellt statistiskt mindre tillförlitliga resultat än vad objektiv inventering gör.

När provytorna får representera hela beståndet är det viktigt att vara så noggrann som möjligt i mätningen på den enskilda ytan. Konsekvens och noggrannhet är av största vikt, eftersom en enskild felregistrering faktiskt ger stort utslag i slutresultatet. Desto mindre och färre provytor, ju tyngre viktas den enskilda registreringen.  Hur många och hur stora ytor du bör ta beror på skogens beskaffenhet och heterogenitet. Tumregeln för ytradien är att i tät skog med högt stamantal krympa ytradien, och i gles skog med lågt stamantal öka ytradien. I homogen skog behövs normalt färre antal ytor än i heterogen skog för att nå ett signifikant resultat.

I våra dataklavar finns en inbyggd medelfelsberäkning. Detta innebär att medelfelet presenteras efter varje yta. Vår rekommendation är att fortsätta ta ytor tills medelfelet hamnar under 10%. Först då har du ett representativt urval.

plotFör att mäta provyteradien rekommenderar vi våra instrument med ultraljudsmätning. Ultraljudsmätning är en väl beprövad teknik och mycket användbar inom skogstaxering, eftersom mätningar kan utföras också i tät terräng och där grenar och buskar kanske skymmer målet helt eller delvis. På Haglöfs har vi forskat inom och arbetat med ultraljudsteknik för fältmätning sedan tidigt nittiotal, och våra instrumentlösningar är välkända med hög kvalitet och användbarhet inom skogsmätning över hela världen.

Ultraljudsmätning har alltså den stora fördelen gentemot andra mättekniker att kunna mäta avstånd även när störande underväxt, grenverk eller andra objekt är belägna mellan taxeraren och provytecentrum. Exempel på ultraljudsmätare är DME, Vertex IV, Vertex Laser VL5 eller det tillbehör som heter DP DME som är en liten mätmodul som fästs direkt på dataklaven. Med DP DME kan du avläsa avståndet från provytecentrum till det aktuella trädets märg direkt i klavens display och direkt avgöra om trädet ska räknas in i ytan eller inte cialisviagras.net.

Provträd, d.v.s. träd där du registrerar trädslag, brösthöjdsdiameter och höjd, behövs vid cirkelyteinventering. Provträden genererar en höjdfunktion för träden i det aktuella beståndet. Alla träd tilldelas därefter höjder utifrån den kurva som provträden har genererat. Provträd i alla diameterklasser är önskvärt.

Det finns mycket litteratur och kurslitteratur om du vill lära och läsa mer om provyteinventering. Från http://www.kunskapdirekt.se/sv/KunskapDirekt/Alla-Verktyg/Matning-i-bestandet/19368/ har vi hämtat nedan beskrivning:

"Provytorna kan vara relaskopytor, för att mäta grundytan, eller cirkelprovytor för att räkna antal träd eller mäta höjd, diameter och ålder. Relaskopytorna har ingen yttre gräns utan alla träd som träd som fyller relaskopets spalt räknas in oavsett hur långt ifrån relaskoppunkten de ligger. Cirkelprovytorna kan vara 100 m² (5,64 m radie) eller 200 m² (7,98 m radie). Provytor med 10 meters radie motsvarar 314 m² och används för övre höjdträd."

"...Ett exempel: I ett 5 ha bestånd bör du lägga ut 9 provytor. Provytorna skall vara jämnt fördelade över beståndet. I jämna bestånd kan du ha något färre provytor - i ojämna bör du lägga ut några extra ytor för att få ett säkert resultat. I plant- och ungskog kan du använda ännu mindre provytor: 1,78 m radie (10 m²), 2,52 (20 m²) eller 2,82 m (25 m²). Tänk på att du bör lägga ut fler ytor om de är små."