Tillämpningar
Open Search & Language Switcher

Inte bara träd behöver testas, utan också jord och mark. Ett enkelt prov kan avgöra bästa plats för att en plantering blir lyckad och ge god avkastning. Med hårda krav från olika håll om minskade markskador blir det också viktigare att underlaget verkligen håller när virket ska tas ut. 

images/stories/SamplingOfSoil550x840.png

Nedan information om jordprover har kortats ner och hämtats från http://www.ffe.slu.se/sve/fd/fdbjord.htm:

"Allmänt: Om försöksplanen så begär uttages jordprov för analys av mullhalt, jordartsfraktioner eller näringsämnen. Om inget övrigt preciseras skall endast ett generalprov tas ut i matjorden, 0-20 cm djup, för bestämning av mullhalt och jordart. Provet tas så snart nya försök utlagts och mätts in eller, för långliggande försök, vanligen under perioden oktober-mars. Uttagning av prover för att analysera näringsämnen skall anges i försöksplanen, där det också skall framgå när dessa skall tas. Skall prover tas ut i alven avses djupet 40-60 cm, såvida ej försöksplanen föreskriver annat."

 Haglöf Sweden erbjuder solida jordkäppar i vandringsstavmodell i två längder, 7dm eller 9dm. Vi har även en lättare jordkäpp av rör-typ och 7 dm längd.