Tillämpningar
Open Search & Language Switcher

I början av 2005 lamslog stormen Gudrun södra Sverige. Stormen orsakade stora skador, över 300 000 strömlösa hushåll, utslagna vägnät och miljontals kubikmeter fälld skog. Det tog lång tid för järnvägsnät och eltillförsel att fungera normalt igen, och följande år beslutades att minst 450 mil strategiskt viktig järnväg skulle trädsäkras.

Trädsäkringsprojektet syftar till att identifiera och avverka träd som kategoriseras som farliga träd. I trafikverkets fall avses träd som är så höga och står så nära spåret att de kan utgöra en fara för järnvägen eller tågtrafiken om de faller. Haglöf Management Systems (HMS) är ett komplett system anpassat för rotpostvärdering och intrångsvärdering. HMS används tillsammans med Haglöf Swedens dataklavar och andra instrument i det trädsäkringsprojekt som kort beskrivits ovan.

Trädsäkring är inte helt enkelt, och många tomt- och fastighetsägare blir inblandade. Det kan vara träd i tätortsmiljöer, eller röra sig om naturområden som av olika orsaker är känsliga och bör skyddas. Vid byggnationer och underhåll av kraftledningsgator kan laserscanning ge en bra överblick av skogsbeståndet men bäst noggranhet får man om den laserscannade datan jämförs med markmätningar.

Trädsäkringen i Trafikverkets regi sker med trädfria skötselgator som sträcker sig 20 meter utåt från spårets mitt. Träd i kantzonen mäts och tas vid behov ner. I kantzonen får man via servitut möjlighet att ta bort farliga träd och träd som inom en tioårsperiod kan bli kategoriserade som farliga träd. Uträkning av detta görs direkt i HMS och dataklaven. På skogs- och åkermark sträcker sig skötselgatorna 20 meter utåt från närmaste spårmitt. Staten äger redan en del av den mark som ingår i skötselgatorna, så intrånget på din mark blir alltså mindre än de angivna måtten.

Ersättning för träd och intrång

Som fastighetsägare får du ersättning för den mark du inte längre kan använda i skogsbruk och för de träd som tas bort vid trädsäkringsarbete. Du får också ersättning om skador i samband med avverkningen uppstår och framtida bortfall av inkomst pga för tidig averkning av träd.

Att mäta och identifiera träd som kan utgöra en säkerhetsrisk är viktigt också i andra områden än vid vägar och järnvägar. I parker och områden där människor vistas och rör sig kan trädröta vara förödande. Våra olika tillväxtborrar används flitigt just för att kvalitetssäkra träd från röta och andra sjukdomar. Man kan invända mot att själva borrandet i trädet faktiskt kan leda till rötangrepp i särskilt känsliga trädslag. Därför finns våra tillväxtborrar i en modell med extra liten kärndiameter, 4.35 mm. Rekommendationen är att endast borra i träd där yttre tecken tyder på rötangrepp, att använda den minsta möjlia borren och att borra så få hål som möjligt, samt att endast borra till minimum-djupet.

Förutom att kontrollera ett träds inre för att upptäcka och förebygga faror är det viktigt att mäta höjden på trädet för att utröna om det, vid händelse av att det faller, riskerar att falla på platser där människor uppehåller sig utomhus, byggnader och annat. Våra höjdmätare VL5 och L5 har inbyggda funktioner för att kontrollmäta farliga träd vid ledningar, vägar och byggnader. I instrumentens display heter funktionen "Tree limit" 

Notera att det rekommenderas att alltid arbeta med en säkerhetsmarginal, och att osäkra faktorer kan påverka mätningarna. Vissa beräkningar förutsätter att objektet, t.ex. ett träd, står helt rakt när dess höjd mäts. Träd som lutar i motsatt riktning från användarens position kommer att få ett lägre höjdvärde vid mätning. Andra faktorer kan också ge osäkra resultat såsom temperatur, power output i en kraftledning osv. Om du är osäker om huruvida laserstrålen faktiskt har träffat rätt punkt och mätobjekt rekommenderas att flera mätningar görs på samma objekt.

VL5 erbjuder flera olika metoder för att mäta höjd. Eftersom mindre träd och grenar ibland täcker sikten till mätobjektet och dessutom kan förhindra en riktig mätning till basen används ofta HEIGHT 1PL funktionen (enpunktsmätning där mätning görs till toppen). VL5 kommer i sådan mätning anta att trädets rot är lika med marknivå. Notera att i fall där trädets rot är placerat lägre än marknivå behövs en större säkerhetsmarginal, eftersom trädets höjd annars kommer att undervärderas.