Tillämpningar
Open Search & Language Switcher

Timmer mäts på olika platser i värdekedjan och för olika syften. Rätt mätdata redan från skogen och skördarens dator erbjuder en tydlig bild av vad som kommer till industrin innan det faktiskt är på plats. På så sätt kan planering för processflöden och råvaruanvändning göras enklare.

Virke

Logistiken kan strömlinjeformas och resurserna användas på bästa sätt. Mätdata kan innehålla ingående information om t.ex. kvalitet, klass, volym och hur mycket som kan förväntas tas ut och av vilket slag från varje stock. Förutom diameterklave för att mäta stockdiametrar används måttband för att kalibrera skördarhuvuden och för att mäta och registrera virke vid avlägg, sågverk och industri.  Haglöf Sweden har arbetat nära virkesmätningsföreningar och industri och utvecklat färdiga konceptuella lösningar för modern virkesmätning, där mätinstrument kommunicerar med varandra och med externa enheter och där användarperspektivet fått styra utvecklingen av både hård- och mjukvara. 

På Haglöf Sweden har vi lång erfarenhet från olika typer av timmervärderingsverktyg och virkesmätning. Vi har haft ett långt och givande samarbete med VMF och produkterna VM klave och VMF Com-program togs ursprungligen fram för att passa VMF:s stickprovs- och kontrollmätningar.

StockBordValue550x840I systemet kan såväl topp-rot (massa) som toppmätning (timmer) göras. Huvudkonceptet för topp-rotmätningen är att 2 dataklavar och ett digitalt måttband används. Ena klaven används som datasamlare (master) medan den andra klaven (slav) skickar sin diameter på varje stock till mastern via Blåtand. Måttbandet kan vara monterat på endera klave, master eller slave.              

På varje stock registreras så längd, toppdiameter + barktjocklek, rotdiameter + barktjocklek, sortiment, trädslag, kvalitet. Det går även att slumpa ut kontrollstockar. För att göra mätningen snabbare kan defaultvärden för sortiment, trädslag och kvalitet anges. Dessa värden behöver då inte fyllas i under mätningen. Systemet slumpar ut kontrollstockar som kontrolleras vid revisioner av utsedda kontrollmätare. Eventuella avvikelser noteras, och berörda mätare informeras. Vid inmätningsintensiva mätningar, som t ex vid kontrollmätning, kan Digitech Keyboard kopplas in på klaven. Med detta tillbehör som tangentbord kan alfa-numeriska variabler snabbt matas in.

PC-programmet VMF Com används för kommunikation mot klavarna. Mottagna mätningar kan sedan skrivas ut som rapporter från VMF Com. Det går även att göra mallar över tillåtna trädslag, sätta upp max/min-värden när stockar ska vrakas och mer. Mallarna kan skickas till klavarna.

VMF-projektet

 • 2007-2008 Projekt kallat VMKlave påbörjas tillsammans med VMF Nord och inbegriper dataklaven Digitech Professional och VMFCom PC-programvara.
 • 2008-2009 Utveckling och tester av systemet av VMF Nord och VMF Qbera
 • 2010 Mjukvaran släpps och utbildningar av personal från VMF Qbera och VMF Nord genomförs:
 • Totalt 11 utbildningstillfällen á 2 dagar med deltagargrupper på runt 6-8 personer per grupp i Långsele varav
  • 18 kontrollmätare
  • 49 ordinarie mätare
  • 11 administratörer och IT-personal
  • Totalt 78 personer
 • 2011 Utbildning VMF Syd
 • 2012 Utbildning VMF Estonia (Estland) + samt lokala representanter för försäljning och service
 • 2014 VMF Latvia (Lettland) diskussioner angående VMF:s system och virkesmätningsrutiner.
 • 2015 VMF Norge med pågående samarbete och systemanpassningar

Förutom projektet tillsammans med VMF har vi en rad anpassade lösningar för stock- och virkesmätning som t ex Skalman-systemet och Haglöf Swedens specialanpassade laserinstrument L5 Custom Trave. Detta instrument erbjuder en möjlighet att mäta virkesvältor enligt följande: Totala volymen = summan av de ingående sektionernas volymer. Totala längden = summan av de ingående sektionernas längder. Bredden = volymvägd medelbredd för de ingående sektionerna. Höjden = aritmetisk medelhöjd av alla höjdmått. Vedvolymprocenten = volymvägd vedvolymprocent för de ingående sektionerna. Regelbunda eller oregelbundna stackar kan mätas och rapporteras med Id-nummer, datum, mätlag och mätplats, sortiment, fastmassaprocent, medelhöjd m.m. Se mer information under respektive flik.