Tillämpningar
Open Search & Language Switcher

Laserscanning blir allt vanligare inom såväl kommersiellt skogsbruk som forskning. Postexsystemet kan vara ett väl fungerande komplement för ökad kunskap och förståelse för hur skogen växer och utvecklas.

Postex® är en komplett systemlösning som kan beställas och användas i olika konfigurationer med instrument och mjukvara. Postex används främst för positionering av trädindivider och andra objekt i fasta provytor och för att koppla markdata mot laserscannad data.

Den nationella laserskanningen har pågått i Lantmäteriets regi sedan 2009, och idag är mer än 90% av Sveriges yta scannad. De tredimensionella kartorna kan ge skogsägare kunskap om trädhöjder och virkesförråd. Som markägare kan du bli mer aktiv i ditt skogsbruk med kartornas hjälp. Skogsbruksplaner och avverkningsplaner blir bättre, och ur forskningssynpunkt kan t ex bättre data om biomassa vara intressant ur ett klimat- och energiperspektiv. Körskador har länge varit en het fråga i skogsbruket, och dessa kan undvikas eller åtminstone minskas.

På skogsstyrelsen.se står att läsa bla följande: "Lokala entreprenörer, skogsbruksplanläggare, virkesköpare, rådgivare och naturvårdare kommer att få stor nytta av kartorna. Skogsbruksplaner och avverkningsplaner kommer att bli bättre. Även myndigheter och forskare får tillgång till mer och bättre information och uppgifterna om biomassa är internationellt intressanta ur ett klimat- och energiperspektiv. Kartor som kan hjälpa skogsbruket att undvika körskador och minska skadorna på forn- och kulturlämningar är också under utveckling." (http://www.skogsstyrelsen.se/skogligagrunddata)

Vid t ex försäljning av skog bör inte endast laserscanningsdata användas som underlag för pris och kostnadsförslag. Scanningen bör kompletteras med markmätningar särskilt vad gäller virkets kvalitet, och i förekommande fall trädslag. 

GPS används ofta för positioneringsarbete, även om många GPS-instrument ännu inte är anpassade för användning i tät skogsmiljö och positionering under trädkronor. När rågångar ska markeras eller röjas, eller en ledningsgata ska dras, är felmarginalen inte särskilt stor. Många kostsamma lösningar finns för att filtrera positioneringen och få så bra resultat som möjligt. Även om själva GPS-enheten är relativt billig, kan den kompletta lösningen med datasamlare, programvaror och systemutbildningar i slutänden bli mer kostsam än planerat. Det stora arbetet görs också när själva fältdatan är insamlad, och det kan därför vara klokt att tänka efter innan investeringar görs.

På Haglöf Sweden utgår vi från våra beprövade tekniska lösningar som vi vet fungerar i skogen. Vår dataklave DP II kan utrustas med en särskild DP GPS-modul, som med fördel används vid navigering och positioneringsarbete. Vid egna tester och utvärderingar har den lilla DP GPS-modulen i olika situationer visat sig fungera minst lika bra som avsevärt dyrare GPS-instrument, i fråga om noggrannhet och räckvidd. Modulen styrs via den programvara som installeras i DP II, och finns också i en variant, som förutom GPS, också innehåller DME, dvs ultraljudsmätare för avståndsmätning med transponder. DP GPS DME

För rent postioneringsarbete kan Postex Laserinstrument användas tillsammans med dataklave och anpassad programvara. Trädets diameter mäts och registreras med dataklaven (DP II eller Digitech Professional). Avstånd och azimut från ytcentrum kopplas med trädets diameter. Programmet i dataklaven lägger automatiskt till trädets radiemått för att räkna ut koordinat vid trädets mitt. Postex® Laserinstrumentet för över resultat till dataklaven med Bluetooth eller IR och X- och Y-koordinaterna visas i klavens display. Trädets höjd och trädslag kan sedan läggas till och särskilda funktioner medger mätning i sluttande topografi. Postexlösningen finns i flera systemkonfigurationer, anpassade efter olika användare och användningsområden.

För dig som föredrar att ha höjdmätning i ett separat instrument (eller kanske inte alls behöver mäta trädhöjder) finns den finurliga DP Postex modulen som fästs på din DP dataklaves comport och mäter avstånd med ultraljud till Postex transponderstativ som bildar koordinatsystemet. Avståndet mäts från trädets centrum i samband med att du har registrerat trädets diameter med DP dataklaven.  

Postex® finns i olika systemkonfigurationer och systemet baseras på tåliga instrument och anpassad mjukvara. En person kan själv positionsbestämma objekt i skogen, även mycket små och nyplanterade träd. Data knyts till individen och gör att den är enklare att följa över tid, med tillväxt, kvalitet och andra faktorer i beräkningen.

Abstract from The Haglöf PosTex ultrasound instrument for the positioning of objects on forest sample plots by Tomas Lämås, SLU Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning, Umeå, www.srh.slu.se. Arbetsrapport [work report] 296 2010, ISSN 1401-124; ISRN SLU-SRG-AR-296-SE

“The positions of objects – typically trees and other vegetation – in forest sample plots are often of interest, e.g., as ground truth data in forest surveys in which remote sensing techniques are used, and in environmental monitoring. Laser rangefinders and measurements of bearings using electronic compasses are often used for this purpose. However, use of laser rangefinders is problematic when sighting conditions are poor. In contrast, since ultrasound passes through vegetation and around stems it also enables measurements in dense forest. Thus, the novel ultrasound–based Haglöf PosTex® instrument provides quick measurements of positions of objects in sample plots even in dense forest with poor sighting conditions. The design of the instrument also enables measurements of positions at the same time data are recorded for the objects, such as the diameters of trees. The instrument – developed in collaboration between the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) and Haglöf Sweden AB – has been used in various applications, e.g. in forest remote-sensing projects and mapping mountain vegetation, trees in burnt forests and seedlings for monitoring forest regeneration. “